Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reglement Hyttemessen Hellerudsletta

Hyttemessen’s formål er å vise fagfolk og publikum alt av materialer, utstyr og kompetanse som kan relateres til hytter og hytteutstyr. Adgang til å delta på messen har alle bedrifter og organisasjoner som er relatert til hyttelivsnæringen.

Hyttemessen er en profilerings- og salgsmesse. Det er anledning til ordreopptak og kontraktsslutning.
Påmelding sendes via www.hyttemessen.no, Under knappen, Bli Utstiller.

Påmelding blir registrert når skjemaet foreligger i utfylt. Hvert skjema gjelder kun for en utstiller. Ved deltakelse på felles stand må hver utstiller fylle ut separat påmeldingsskjema og betale en påmeldingsavgift. Påmeldingen er bindende. Arrangøren avgjør om påmeldingen godkjennes eller ikke.

Standleien beregnes etter følgende satser: Veggstand inne kr.1545,- pr m². 9-49m². Minimum areal ved hjørnestand er 15m² og ved endestand med 3 åpne sider er minimumareal 30m² - 6 x 5 meter. Åpen stand inne, minimum 50 m². Kr 1445,- pr m². Åpen stand ute kr 1195 pr m², minimum 15 m². Påmeldingsavgift pr. utstiller kr. 3 750,- Faktura sendes etter registrering. Bedrifter som ikke er registrert i Norge må betale et forskudd på 25% av standleie, minimum kr 7500,- i tillegg til utstillerpakke. Merverdiavgift kommer i tillegg til disse beløp

Utstillerpakken kr 3750 eks mva betales ved registrering. Faktura sendes etter registrering. Utstillerpakke innholder: 1 stk parkeringskort, standskilt, utstillerkort, daglig støvsuging av din stand, oppføring i messeavis/ messemagasin, oppføring på www.hyttemessen.no. Oppføringer gjelder for de som melder seg på før 1. mars.
Hele standleien forfaller til betaling senest 15. januar 2025 om ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Påmeldinger etter 15. januar har betalingsfrist med 14 dager etter påmelding, men skal være innbetalt før tilgang til utstillingshall hvis påmelding er gjort innenfor 14 dager før messestart.
Det beregnes til enhver tid gjeldende morarente pr. mnd. ved betaling etter forfall. 
For å delta på våre messer må tidligere fordringer være betalt.

Arrangør står fritt til å videreselge stand, som ikke er betalt for innen fire – 4- uker før messestart. Utstiller hefter fremdeles for full stand-leie og påmeldingsavgift/ utstillerpakke. Denne datoen for 2025 er fredag 28. mars.

Retningslinjer ved evt. avmeldinger: Påmeldte utstillere hefter for utstillerpakke og hele standleien.

Framleie av utstillingsareal er ikke tillatt. Kun påmeldte firmaer kan delta på utstillingen. Alle samarbeidene bedrifter som deltar på messen må sende inn påmelding og betale  påmelding/ utstillerpakke til gjeldene sats. 

ÅPEN STAND er stand som ønskes bygget i sin helhet av utstiller. Standen leveres normalt med flere åpne sider og plasseres fortrinnsvis i frittliggende blokk sammen med de andre utstillere med tilsvarende stand. Slike stands blir ikke forsynt med vegger eller frontbord fra arrangøren, men utstiller må allikevel være forberedt på at nabostands settes opp med vegger. VEGGSTAND blir bygget med standard side- og bakvegger samt frontdrager i Octanorm byggesystem. Dette er obligatorisk og inkludert i standleien. Standoppbygging som overstiger 2,5 meter, eller mer enn 1 meter vegg ut mot gang, samt tak/tildekking over stand og skilting over gangareal må på forhånd godkjennes av Hyttemessen AS og X Meeting Point.

Arrangøren forbeholder seg retten til å avslutte registrering eller eventuelt å redusere påmeldt areal hvis utstillingen blir fulltegnet på et tidlig tidspunkt. Arrangør har mulighet til å flytte standplassering ved behov.

Bare varer og tjenester som er påmeldt kan vises på utstillingen. Utstilte gjenstander kan ikke fjernes fra standen i utstillingsperioden uten arrangørens skriftlige samtykke. Arrangøren har anledning til, uten å angi grunn, å fjerne utstilte varer og tjenester som ikke dekkes av utstillingens hovedområder.

Plakater o.l. kan ikke settes opp utenfor tildelt standareal. Vareprøver og reklamemateriell må kun deles ut fra egen stand.

Demonstrasjoner, utdeling av vareprøver, bruk av audiovisuelt utstyr, stemmeforsterker og lignende må utføres uten sjenanse for nabostand og omgivelser. Eventuelle klager rettes til arrangør som har avgjørende myndighet.

Omstendigheter som arrangøren selv ikke rår over, slik som krig, revolusjon, streik, pandemi, avbrudd i leveranse av strøm, vann, varme, tele- og datalinjer m.v. samt situasjoner som kan betegnes som force majeure, medfører ikke rett for utstiller til å kreve erstatning eller refusjon av standleie. Inntreffer et av tilfellene vil arrangør ha mulighet til å kunne flytte arrangement tidspunkt hvis mulig. Påmelding flyttes da automatisk videre til ny arrangementdato uten ekstra kostnad for utstiller.

Arrangøren besørger vanlig vakthold fra monteringstidens start til demonteringstidens slutt, men påtar seg intet ansvar for de utstilte varer, utstyr eller tredje persons eiendeler. Utstiller må selv dekke alle nødvendige forsikringer.

Utstiller må selv sørge for all transport, montering, demontering, oppbevaring, pakking og bortkjøring av egne varer og dekorasjonsmateriell. Alt gods til utstilleren må være godt merket med navn og standnummer. Alt materiell som er benytet under arrangement skal være fjernet fra arrangementsted innen angitt tidspunkt gitt i utstillerinformasjon. Alle kostnader forbundet med brudd på dette vil hefte utstiller.

Utstillere er ansvarlig for skader som de påfører bygninger, innredninger og anlegg. Arrangørens og myndighetenes instrukser og anvisninger må nøye følges. Overskrider belastningen av varer og utstyr pr. m², må det anføres på påmeldingsskjemaet. Utstilleren må dekke utgifter til nødvendige fundamenter eller forsterkninger. Stands kan i visse haller eller deler av haller bygges i to etasjer. Stands i to etasjer må sprinkles og godkjennes av arrangør på forhånd. Hvis standsoppbyggingen overstiger standard vegghøyde, må arrangementsskisse godkjennes av arrangør på forhånd.

Arrangøren besørger renhold av publikumspassasjer og vanlig daglig renhold av stands. Ekstra rengjøring må bestilles og utføres etter regning. Når standen er demontert, må den forlates rengjort og fri for dekorasjonsrester, spiker, fundamenter o.l. I tilfelle forsømmelse, forbeholder arrangøren seg rett til å foreta den nødvendige opprydding for utstillers regning.

Enhver påmelding anses bundet av reglement for Hyttemessen, uansett om det er tatt forbehold av noe slag. Hyttemessen AS avgjør med bindende virkning, tvister om forståelsen av bestemmelser eller reglement.

Hyttemessen AS
c/o Miki Regnskap AS,
Thor Dahlsgate 1-3
3210 Sandefjord
Tlf: (+47) 93221823
Org.nr.: 912015378
Salgsvilkår