Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reglement Hyttemessen Grieghallen våren 2021

 1. Hyttemessen’s formål er å vise fagfolk og publikum alt av materialer, utstyr og kompetanse som kan relateres til hytter og hytteutstyr. Adgang til å delta på messen har alle bedrifter og organisasjoner som er relatert til hyttelivsnæringen.

 2. Hyttemessen er en profilerings- og salgsmesse. Det er anledning til ordreopptak og kontraktsslutninge
  Påmelding sendes via www.hyttemessen.no, eller til post@hyttemessen.no

 3. Påmelding blir registrert når skjemaet foreligger i utfylt og akseptert/undertegnet stand, og innbetaling i henhold til reglementets punkt er mottatt. Hvert skjema gjelder kun for en utstiller. Ved deltakelse på felles stand må hver utstiller fylle ut separat påmeldingsskjema og betale en påmeldingsavgift. Påmeldingen er bindende. Arrangøren avgjør om påmeldingen godkjennes eller ikke.

 4. Standleien beregnes etter følgende satser: Veggstand kr.1195,- pr m². 9-49m². Åpen stand, minimum 50 m². Kr 1095,- pr m². Påmeldingsavgift pr. utstiller kr. 2650,- Faktura sendes etter registrering. Bedrifter som ikke er registrert i Norge må betale et forskudd på 25% av standleie, minimum kr 5000,- i tillegg til utstillerpakke. Merverdiavgift kommer i tillegg til disse beløp

 5. Utstillerpakken betales ved registrering. Faktura sendes etter registrering. Utstillerpakke innholder: 2 stk parkeringskort, standskilt, utstillerkort, daglig rengjøring av din stand, oppføring i messeavis, oppføring på www.hyttemessen.no. Oppføringer gjelder for de som melder seg på før 15. februar
  Hele standleien forfaller til betaling senest 20. januar 2021 om ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.
  Det beregnes til enhver tid gjeldende morarente pr. mnd. ved betaling etter forfall. 
  For å delta på våre messer må tidligere fordringer være betalt.

  Retningslinjer ved evt. avmeldinger: Påmeldte utstillere hefter for utstillerpakke og hele standleien.

 6. Framleie av utstillingsareal er ikke tillatt. Kun påmeldte firmaer kan delta på utstillingen. Alle samarbeidene bedrifter som deltar på messen må sende inn påmelding og betale  påmelding/ utstillerpakke til gjeldene sats. 

 7. ÅPEN STAND er stand som ønskes bygget i sin helhet av utstiller. Standen leveres normalt med flere åpne sider og plasseres fortrinnsvis i frittliggende blokk sammen med de andre utstillere med tilsvarende stand. Slike stands blir ikke forsynt med vegger eller frontbord fra arrangøren, men utstiller må allikevel være forberedt på at nabostands settes opp med vegger. VEGGSTAND blir bygget med standard side- og bakvegger samt frontdrager i Octanorm byggesystem. Dette er obligatorisk og inkludert i standleien. Standoppbygging som overstiger 2,5 meter, eller mer enn 1 meter vegg ut mot gang, samt tak/tildekking over stand og skilting over gangareal må på forhånd godkjennes av Hyttemessen AS og X Meeting Point.

 8. Arrangøren forbeholder seg retten til å avslutte registrering eller eventuelt å redusere påmeldt areal hvis utstillingen blir fulltegnet på et tidlig tidspunkt. Standareal anvises i den utstrekning det er mulig i de forskjellige produktgrupper.

 9. Bare varer og tjenester som er påmeldt kan vises på utstillingen. Utstilte gjenstander kan ikke fjernes fra standen i utstillingsperioden uten arrangørens skriftlige samtykke. Arrangøren har anledning til, uten å angi grunn, å fjerne utstilte varer og tjenester som ikke dekkes av utstillingens hovedområder.

 10. Plakater o.l. kan ikke settes opp utenfor tildelt standareal. Vareprøver og reklamemateriell må kun deles ut fra egen stand.

 11. Demonstrasjoner, utdeling av vareprøver, bruk av audiovisuelt utstyr, stemmeforsterker og lignende må utføres uten sjenanse for nabostand og omgivelser. Eventuelle klager rettes til arrangør som har avgjørende myndighet.

 12. Omstendigheter som arrangøren selv ikke rår over, force majeure, slik som pandemier, streik eller andre helt uforskyldte årsaker har arrangør rett til å flytte arrangementet inntil ett år uten at utstiller kan kreve erstatning eller refusjon av standleie. Må arrangør avlyse arrangementet i sin helhet kan innbetalt eller fakturert standleie, med fradrag av påløpne utgifter tilbakebetales. Skulle arrangementet bli avbrutt av force majeure etter at det er åpnet kan ikke utstiller kreve tilbakebetaling.

  Tilfeller som avbrudd i leveranse av strøm, vann, varme, tele- og datalinjer m.m. samt situasjoner som kan betegnes som force majeure, medfører ikke rett for utstiller til å kreve erstatning eller refusjon av standleie.

 13. Arrangøren besørger vanlig vakthold fra monteringstidens start til demonteringstidens slutt, men påtar seg intet ansvar for de utstilte varer, utstyr eller tredje persons eiendeler. Utstiller må selv dekke alle nødvendige forsikringer.

 14. Utstiller må selv sørge for all transport, montering, demontering, oppbevaring, pakking og bortkjøring av egne varer og dekorasjonsmateriell. Alt gods til utstilleren må være godt merket med navn og standnummer.

 15. Utstillere er ansvarlig for skader som de påfører bygninger, innredninger og anlegg. Arrangørens og myndighetenes instrukser og anvisninger må nøye følges. Overskrider belastningen av varer og utstyr pr. m², må det anføres på påmeldingsskjemaet. Utstilleren må dekke utgifter til nødvendige fundamenter eller forsterkninger. Stands kan i visse haller eller deler av haller bygges i to etasjer. Stands i to etasjer må sprinkles og godkjennes av arrangør på forhånd. Hvis standsoppbyggingen overstiger standard vegghøyde, må arrangementsskisse godkjennes av arrangør på forhånd.

 16. Arrangøren besørger renhold av publikumspassasjer og vanlig daglig renhold av stands. Ekstra rengjøring må bestilles og utføres etter regning. Når standen er demontert, må den forlates rengjort og fri for dekorasjonsrester, spiker, fundamenter o.l. I tilfelle forsømmelse, forbeholder arrangøren seg rett til å foreta den nødvendige opprydding for utstillers regning.

 17. Enhver påmelding anses bundet av reglement for Hyttemessen, uansett om det er tatt forbehold av noe slag. Hyttemessen AS avgjør med bindende virkning, tvister om forståelsen av bestemmelser eller reglement.

Hyttemessen AS
c/o Miki Regnskap AS,
Thor Dahlsgate 1-3
3210 Sandefjord
Tlf: (+47) 93221823
Org.nr.: 912015378